Sütik használata

Anya hipertóniájától örökölte. Nyelvi játékaink nagykönyve

Természetes tehát, hogy a társadalmat megrázó nagy, átfogó problémák közül az így károsodott személyiség és az erre jellemzõ specifikus viselkedészavarok ismerete csak kevesekhez jut el, még a szûken vett gyermekpszichológiával foglalkozó szakemberek körében is.

anya hipertóniájától örökölte

A probléma sokoldalú elemzésében pedig fõleg az mélyed el, akinek munkája területével, kutatói érdeklõdésével vagy terápiás mûködésével ez közvetlen kapcsolatban áll — következésképpen a kör még jobban szûkül. Felvetõdik a kérdés: család vagy intézet? Mivel olyan gyermekekrõl van szó, akikrõl saját családja hosszabb-rövidebb ideig nem tud gondoskodni, a kérdés inkább így hangzik: intézet vagy befogadó — a gyermek számára idegen — család?

Humanista, ugyanakkor tudományosan is alátámasztott gondolat, hogy a gyermeknek a családban a helye. Ha azonban ez a hely nem a saját családja, ez több szempontból is súlyos problémát jelenthet, s ez fõleg azok számára ismerõs, akiknek alkalmuk volt ilyen helyzettel magas vérnyomás és mióma. Az egyik ilyen probléma, amellyel magam is szembesültem, amikor csecsemõotthonban pszichológusként dolgoztam, s így dolgom volt befogadó családokkal is, az az, hogy gyakran látjuk, hogy a befogadó család legjobb szándéka sem elegendõ ahhoz, hogy a hozzájuk került, sokszor súlyos traumát átélt, kétségbeesett kisgyerek viselkedését megértsék és depressziójából kisegítsék; anya hipertóniájától örökölte hogy korrigálják fejlõdésének megzavart folyamatát.

Ám ilyen társadalmi támogatás mellett sem kerülhet minden gyermek családba ennek lehetnek jogi, gazdasági, szociális, sõt pszichológiai okai; vagy éppen csak átmeneti helyzetrõl van szó. Társadalmunkban vannak olyan helyzetek, amikor anya hipertóniájától örökölte családját nélkülözni kénytelen kisgyereket intézetben lehet csak elhelyezni.

S bármilyen rövid legyen is az idõszak, amit itt eltölt, egyébként inkább hosszú, mint rövidnem mindegy, hogy az az intézet milyen. Hirsch Margit elsõ tanulmánya a Lóczyban legalább egy évet töltött, és ezután családba került 30 kisgyermekrõl bizonyította, hogy személyiségük nem sérült, és családjukba beilleszkedtek.

Az Egészségügyi Világszervezet WHO által anyagilag támogatott utóvizsgálat, amely a Lóczyban minimum egy év után a társadalomba kikerült 14—24 év közötti fiatal sorsát, szociális beilleszkedését vizsgálta, kimutatta, hogy közülük egynek sem volt a rendõrséggel dolga, iskolázottságuk pedig a családban felnõtt gyermekek országos anya hipertóniájától örökölte kicsit magasabb volt. Egy valamivel késõbbi felmérés kimutatta, hogy saját gyermekeiket összesen 60 csecsemõt otthon, rendezett családi körben nevelték.

anya hipertóniájától örökölte

Pikler Emmi és az Intézet vezetõi mindig is állították, hogy a gyermeknek családban a helye! De, mint láttuk, vannak csecsemõk, gyermekek, akiknek ez anya hipertóniájától örökölte ideig nem adatik meg. A vizsgálatok arra utalnak, hogy munkájuk eredményes volt.

Pikler Emmi számára kezdettõl fogva világos, hogy nem olyan életformát kell nyújtania a gyermekeknek, ami formálisan a családéhoz hasonló. Ez mindenképpen hamis lenne, miután a helyzet egyik lényeges összetevõje sem képvisel reális családot — s még kevésbé a sajátját — a gyermek számára.

A felnõtteknek, akik foglalkoznak vele hónapokon, néha éveken át, 4 Elõszó megvan a saját magánéletük, talán saját családjuk is, dolgozók, akiknek ez a foglalkozása. Ezt megkövetelni annyi, mint a felnõttet súlyos frusztrációnak, komoly bûntudatnak kitenni olyan helyzetben, amiben tehetetlen.

Lehet, hogy eleinte sokat nyújthat így egy-egy gyermeknek, de idõvel a többségük erre már képtelen lesz. Ilyen körülmények között, az elkerülhetetlen egymást követõ elszakadások és az azt követõ gyász a felnõttet is megviselik érzelmileg… Ugyanilyen fontos, hogy a gyermekben ne keltsük azt az illúziót, hogy ez a felnõtt az anyja. Nem szabad õt kiszolgáltatni a hamis érzelmeknek, majd az azt szükségszerûen és ismétlõdõen követõ elszakadásoknak, mivel ez romboló hatású.

Míg más gyermekeknél azáltal, hogy semmilyen érzelmi kapocs nem alakul ki, az elválások majdhogynem észrevétlenül következnek be, de az érzelmi kapocs hiánya még az elõbbinél is tragikusabb hatással lehet a gyermek jövõjére! Más megoldásokat — amelyek a mindennapok legapróbb részleteit ugyanúgy, mint a hosszú távú életformát figyelembe veszik — kellett tehát keresni ahhoz, hogy személyisége felépülhessen, hogy a gyermek érzelmileg és mentálisan egészségesen fejlõdhessen, s hogy képes legyen mély és tartós, jelentésteli kapcsolatokra, s idõvel a normális családi életre.

Pikler Emmi és munkatársai számára a támpontot mindig — s ez ma is így van — maguk a gyermekek nyújtották. Ez anya hipertóniájától örökölte alapja anya hipertóniájától örökölte intézkedésnek, változtatásnak. Gondos, rendszeres és sokszor hosszas megfigyelések állnak tehát a gyermekek életét irányító elvek hátterében. Azt akarta tehát elérni, hogy az Intézetre bízott gyermekek viselkedése a lehetõ leginkább hasonlítson ahhoz a viselkedésmódhoz, amit családokban, személyiségükben jól fejlõdõ gyermekeknél figyelt meg az alatt a tíz év alatt, amíg gyermekorvosként egészségügyi és pedagógiai tanácsaival kísérte a szülõket.

Két francia szakembernek tûnt fel elõször, hogy ebben az intézetben más benyomást keltenek a gyermekek, mint amit — sajnos — nemzetközi szakmai ismereteik alapján a világon mindenütt tapasztaltak. Itt egészségesek, de5 Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerrõl rûsek, érdeklõdõk a gyerekek, személyes és bizalomteli a viszonyuk a velük foglalkozó felnõttel; s ahogy az a családjában nevelt kisgyereknél természetes, tartózkodóak az idegennel szemben, de értelmesen kommunikálnak.

Azonban mégis ez sarkallta õket, hogy a dolgok mélyére nézzenek. Ennek elsõ eredménye volt az a könyv, amely Párizsban ban jelent meg anya hipertóniájától örökölte, majd több újabb kiadás után kibõvítve ban. Magyarul elõször szintén ebben az évben, ban jelent meg… Közeli munkatársaim közül anya hipertóniájától örökölte ti.

Párizsban sokan eleve elvetették még csak a gondolatát is, hogy figyelmet fordítsanak a Lóczy munkájára és eredményeire. Eredeti beszélgetésbõl idézek!

anya hipertóniájától örökölte

S hozzáteszem: az illetõ pontosan tudta, amit fentebb említettem: ti. Az intézetben nevelkedõ gyermek sorsát megváltoztathatatlannak tekintik, legfeljebb elismerik, hogy bizonyos esetekben szüksége lehet utólagos terápiás kezelésre, még ha nem is bíznak igazán annak eredményességében. A fentebb említett két francia szakember érdeme, hogy ezen túl tudtak lépni! S lassanként, szakmai hírnevüknek köszönhetõen, kezdetben Franciaországban, majd másutt is, felébredt az érdeklõdés az Intézet iránt.

Egyre többen, elsõsorban közvetlenül gyerekek mellett dolgozó nevelõk körében, igyekeztek alkalmazni saját munkakörülményeikre az Intézetben bevált elveket és átvehetõ gyakorlati elemeket.

Elsõ lépésben az Intézet mindennapi életben hogy megkülönböztesse a vd-t a magas vérnyomástól elvei váltak témává a bölcsõdékben, óvodákban, napi anya hipertóniájától örökölte családokban stb.

Dekódolt természet! Prof. Dr. Rosivall László a hipertóniakutatás újdonságairól

Azok a szülõk pedig, akik gyermekük vagy munkájuk miatt közel kerültek ehhez a pedagógiához, otthon is alkalmazták azt. A felnõtt számára is felfedezés az örömteli, egymást megértõ békés együttélés… Ugyancsak örömteli felismerés, hogy ugyanaz a pici gyermek mi mindenre képes, ha neki megfelelõ — ti.

Mozgékony, biztonsággal mozog, aktív… Igaz, eleinte úgy tûnik, mintha a szokásosnál lassúbb lenne a mozgásfejlõdése, de mégsem ügyetlen, anya hipertóniájától örökölte amit csinál, azt jól csinálja.

Érdeklõdik, kísérletezik, gyakorol…rákérdez a világra.

S általában sokkal hosszabb ideig képes önállóan mozogni, jól és érdekesen játszani, mint azt várnánk. S a felnõtt is rájön, hogy a két dolog szorosan összefügg: ha az önállóan játszó gyerek tartalmasan tölti azt az idõt, amikor õ egy másik gyerekkel foglalkozik, akkor õ anya hipertóniájától örökölte több figyelmet tud szentelni a másiknak, mintha azt látná — vagy azt hinné —, hogy az egyedül maradt gyermek semmit sem csinál, mert õrá vár ahogy azt az eddigi tapasztalatok többnyire mutatták!

Sok gondozónõ számára ez az új tapasztalat komoly megkönnyebbülést jelent. A Pikler-féle csecsemõkori mozgásfejlõdés sokakat érdekelt. Csecsemõkkel és kisgyerekekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek kívánságára széles körben szervezõdtek képzõ- illetve továbbképzõ tanfolyamok, ahol a Pikler Intézet munkájára alapozott ismereteket oktatták.

Felébredt az érdeklõdés a pszichológusok körében is, majd a Pikler Intézet munkája bekerült az egyetemi oktatásba Belgiumban és Olaszországban a pszichopedagógiai képzésbe, a Wallon-tanítvány Tran Thong hatására pedig a fejlõdés-lélektani oktatásba Párizsban. Azok a gondolatok, amelyeket többek között a két francia szerzõ az Intézet gyakorlatával kapcsolatban leír a megfigyelések és a munkatársakkal foly7 Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerrõl tatott dialógus alapján, jól magyarázzák, hogy a Pikler Intézet — Pikler Emmi, Falk Judit, Tardos Anna, Vincze Mária és a többi munkatárs — munkája miért nem maradt csupán az intézet keretei között, és miért tudott általános érvényûvé válni.

Ez az oka annak is, hogy szakmai körökben oly nagy érdeklõdésre talált, és az évek során tanácsadó, majd továbbképzõ és kutató központtá vált nemcsak Magyarország, hanem sok külföldi ország számára is.

anya hipertóniájától örökölte

Mirõl is van szó? Mi következik ebbõl?

  • A kronosztichon készítése játéklehetőségnek is kiváló.
  • Hogyan ismerhető fel a terhességi magas vérnyomás? - Blikk
  • Mi a magas vérnyomás 3 kockázata
  • Egészségügyi Minisztérium a magas vérnyomásról
  • Nyelvi játékaink nagykönyve | Digital Textbook Library
  • A preimplantációs genetikai vizsgálattal öt napos embrióknál szűrhetők ki a magzati rendellenességek, az örökletes betegségek.
  • Откуда-то сверху накатывали приглушенные волны классической музыки.

Az ebbõl leszûrhetõ elsõ tanulság, hogy az intézeti munka módszere jó. Az intézetekkel foglalkozó szakembereket elsõsorban ez érdekli. A kutató számára azonban ennél sokkal átfogóbb kérdés merül fel. Nevezetesen, hogy hogyan lehetséges, hogy egészséges személyiség tud kialakulni olyan körülmények között, amelyek merõben eltérnek a megszokott családi-szociális miliõ körülményeitõl. Vajon megkérdõjelezi-e ez mai tudásunkat, és ha igen, miben?

PSZICHOANALITIKUSOK A PIKLER-MÓDSZERRÕL ELÕSZÓ

Kérdés az is, hogy a válasz keresése mennyiben gazdagítja tudásunkat? A fenti két francia szakember fáradhatatlan, kitartó erõfeszítésének, mély meggyõzõdésének köszönhetõ az is, hogy egyre szélesebb, az elõzõtõl eltérõ szakmai érdeklõdésû körökben is pl. Tardos Anna, az Intézet igazgatója sok nemzetközi konferencián szerepelt. Az újonnan feltámadó érdeklõdésrõl, és fõleg a Pikler Intézet munkája és eredményei alapján felmerülõ kérdésekrõl ír Bernard Golse professzor is e számunkban olvasható tanulmányában.

Több írásból kellett válogatnunk. Ugyanis mindazok, akikhez fordultunk — s ez kellemes meglepetés volt —, boldogan tettek eleget a felkérésnek. Volt, aki már megjelent írását vagy elhangzott elõadását ajánlotta fel a Thalassa érdeklõdõ olvasói számára, és volt olyan is, aki anya hipertóniájától örökölte e különszám részére foglalta össze idevágó gondolatait, munkásságából egy-egy olyan szempontot domborítva ki, amelyet Pikler Emmi és a Pikler Intézet anya hipertóniájától örökölte és gyakorlata gazdagítottak.

Ezúton köszönjük mindannyiuk közremûködését. Az Association Internationale Pikler Loczy tizenkét országból több mint ötszáz tagot és adakozót számlál; ezek közvetlenül gyerekekkel anya hipertóniájától örökölte gondozók, nevelõk, illetve pszichológusok, terapeuták, egyetemi professzorok.

Közös érdeklõdésük tárgya, ha más és más szinten is, az Intézet munkássága és az ebbõl levonható tanulságok, amelyeket számtalan más, kisgyerekekkel foglalkozó szakma, továbbá maguk a családok jól hasznosíthatnak. Társaságunk három feladatot tûzött maga elé: 1. Ösztöndíjakat biztosít a Pikler Intézetben folyó rendszeres továbbképzõ tanfolyamokhoz tagjaink számára társaságunk egy névtelen adományozótól kifejezetten erre a célra komoly összeget kapott. Támogatást, anyagi, természetbeni adományokat gyûjt a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány számára.

Társaságunk vezetõségébõl ketten — Svájcból és Franciaországból — a Közalapítvány Kuratóriumának tagjai. Jelen összeállítás megjelenítését a budapesti Francia Intézet támogatása tette lehetõvé, amelyet ezúton is köszönünk. Párizs—Budapest, Külföldiek számára USD-nak megfelelõ összeg. Ebben az eltérésben a reális különbség tükrözõdik a pszichoterápia és a hozzá közel álló diszciplínák területén a magyarországi és a nyugati társadalmak jövedelmi viszonyai között.

Kérjük, hogy amennyiben elõadással kíván részt venni a konferencián, küldje el a 30 perces elõadásának maximum egyoldalas másfeles sortávolsággal, 12 pontos betûméretben írt összefoglalóját nyomtatásban és floppy lemezen vagy e-mailen.

anya hipertóniájától örökölte

Az absztraktok beérkezésének határideje: Mészáros Judit Budapest, Szt. István krt. Ma már tudjuk, hogy ez a szemlélet nemcsak anya hipertóniájától örökölte, de alapvetõen téves, sõt akár veszélyes is lehet, hiszen egy kizárólag a reparációra korlátozódó gondozás igen káros hatást gyakorol a gyermek pszichoaffektív fejlõdésére, azaz pszichés növekedésére, érésére.

A budapesti Pikler-Lóczy Intézetben több mint ötven éve folyó kísérlet forradalmasította nézeteinket. Én személy szerint a francia nyelvû WAIMH World Association for Infant Mental Health -csoport elnökeként óta azon dolgozom, hogy az intézetben folytatott munka, a klinikai hozzáállás és a gyermekgondozás gyakorlata és jelentõsége megfelelõ helyet és visszhangot kapjon francia csoportunkban. Hosszú éveken keresztül a pszichoanalitikusok kevésbé tartották fontosnak munkájuk szempontjából a közösségben élõ kisgyermekek kérdését.

Ezért igen fontos állomást jelentettek azok a megfigyelések, amelyeket Anna Freud, Dorothy Burlingham és René Spitz a második világháború alatt és vége felé végeztek a csecsemõotthoni gondozás hiányosságairól és annak a gyermek pszichés fejlõdésére és tárgykapcsolatainak alakulására gyakorolt kedvezõtlen hatásáról.

Napjainkra ennél már sokkal messzebb jutottunk, hiszen az intézményes gondozás azaz a gondozás felépítésének, ritmusának, minõségének és céljainak elmélyült vizsgálata valóban új lehetõséget teremt számunkra ahhoz, hogy elgondolkodjunk azon, milyen termé11 Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerrõl szetûek a kisgyermek alapvetõ pszichés és tárgykapcsolati szükségletei, milyen belsõ folyamatok vesznek részt pszichés apparátusa felépítésében, és hogyan alakul ki reprezentációs világa.

Úgy vélem, már csak ezért sem hagyhatjuk figyelmen kívül mi, pszichoanalitikusok, egy olyan központ, mint a Pikler-Lóczy Intézet erõfeszítéseit és észrevételeit, s ezért vagyok magam is végtelenül hálás Tardos Annának azokért a gyümölcsözõ beszélgetésekért, amelyeket vele és néhány munkatársával folytathattam Párizsban és Budapesten.

Franciaországban már anya hipertóniájától örökölte az elsõ munkacsoportok a fenti anya hipertóniájától örökölte megvitatására, olyan személyiségek vezetésével, mint Geneviève Appell és Myriam David, akik elsõként ismertették meg Franciaországot ezzel a magyar kísérlettel. Szántó Ágnes párizsi jelenléte szintén jelentõs szerepet játszott a pszichoanalitikusok érdeklõdésének felkeltésében eme új reflexiós terület iránt.

Hogyan ismerhető fel a terhességi magas vérnyomás?

Mennyiben jelent tehát új paradigmát a kisgyermekek intézeti gondozása a pszichoanalitikusok számára? Öt olyan munkaterület van, melyet a kérdés szempontjából igen lényegesnek tartok, s amelyeknek most csak felsorolására nyílik alkalmam, anélkül hogy mélyebben kifejthetném õket.

Elsõként, igen meghatározónak tartom azt a tényt, hogy a gondozónõt többé nem helyettesítõ anyaképnek tekintjük.

Az Aspirin® Protect-ről Dekódolt természet! Rosivall László a hipertóniakutatás újdonságairól A magasvérnyomás-betegség orvosi nevén hipertónia kórélettanával kapcsolatban számtalan új kutatási eredmény jelenik meg. Rosivall László nefrológus professzor, a Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetének igazgatója enged betekintést ezekbe. Professzor úr, történt-e olyan felfedezés a közelmúltban, amely közelebb vitt minket a magasvérnyomás-betegséget  kiváltó okok megértéséhez?

Ezáltal a valódi anya hipertóniájától örökölte belsõ összetevõit melyeket szigorúan véve nem lehet helyettesíteni sikerül még inkább leszûkítenünk és még pontosabban meghatároznunk. A pszichoanalízis számára így egy funkció elhelyezése és feladata közti dialektika egésze kerül megvilágításba.

Anya hipertóniájától örökölte Lóczyban kialakított gondozási keret emellett kimondottan kedvezõ feltételeket biztosít annak tanulmányozására, hogyan fonódik össze a gondozás konténer- és háttérfunkciója. A csecsemõ és a gondozónõ között kialakuló kapcsolat valóságos laboratóriumul szolgál a kötõdés különbözõ folyamatainak vizsgálatához is, és ahhoz, hogy a kötõdés elméletét J. Bowly ezentúl ne biológiai vagy kognitív nézõpontból közelítsük meg, hanem, éppen ellenkezõleg, egy lehetséges metapszichológiai nézõpontból, ahonnan az az ösztönelmélet és a tárgykapcsolat-elmélet közötti kapcsolódási pontot jelentheti.

Ma már tudjuk, hogy a figyelmi folyamatok elsõsorban interdiszciplináris módon tanulmányozhatók, a neuropszichológia, a kognitív pszichológia és a pszichodinamika segítségével. Bion — kell az interszubjektivitás, a reciprocitás és a kölcsönösség, de egyben az aszimmetria fényében is értelmeznünk.

Végezetül pedig az intézetben nevelkedõ kisgyermekek pszichés mûködése vezet el bennünket a gyermek alkalmazkodóképességének vizsgálatához, azaz azoknak az egyéni forrásoknak a személyes tényezõnek tanulmányozásához, melyek segítségével a gyermek képes szembenézni a felmerülõ nehézségekkel, megoldani, pszichésen feldolgozni, s jó esetben saját hasznára fordítani azokat.

  1. PSZICHOANALITIKUSOK A PIKLER-MÓDSZERRÕL ELÕSZÓ - PDF Free Download
  2. Magyar Hypertonia Társaság On-line

Úgy vélem, ezáltal a kisgyermeknél megjelenõ historicitás és narrativitás tanulmányozására is módunk nyílik. Stern tudnak kiváltani, és amelyet fejlõdésük korai szakaszában más felnõttekkel alakítottak ki. Ezek tehát legfõbb okai annak, hogy mint felnõttekkel és gyermekekkel foglalkozó pszichoanalitikus igen fontosnak érzem a fejlõdés e sajátos helyzetének tanulmányozását. A Lóczyban az érzelem döntõ fontosságú. Ez az, ami biztosítja a gondozás minõségét és folytonosságát, valamint a felnõtt és a gyermek közti kapcsolat épülését.

Jól látjuk tehát, hogy milyen óriási jelentõsége van a komplex megközelítési módnak a korai lelki fejlõdést tanulmányozó diszciplínák törekvéseiben. Úgy érzem, a metapszichológiai és pszichodinamikus reflexió ezáltal tesz szert igazi jelentõségére. Zsuzsával, Dr. Meggyõzõdésem, hogy a felnõtt is csak akkor válhat megfigyelõvé, gyakorlati vagy elméleti szakemberré, ha mint csecsemõ már elsajátította ezt a szerepet. A gyermeket, aki egyszerre költõ és teoretikus, anya hipertóniájától örökölte már a filozófusok legjobbikának.

Mindez, véleményem szerint, a csecsemõre is igaz lehet, erre szeretnék most rávilágítani. A csecsemõ mint költõ és mint teoretikus Két meglehetõsen különbözõ, ugyanakkor egymást alapvetõen kiegészítõ anya hipertóniájától örökölte van szó. Az elsõ fõképp az affektusokkal és az érzelmekkel hozható kapcsolatba, a második inkább a fogalmakkal és feltevésekkel.

Kapocsi Judit PhD, a Kardioközpont magasvérnyomás és érkockázat specialistája arra hívta fel a figyelmet, hogy a jól beállított gyógyszeres kezelés és helyes életmód megőrizheti a kismama és a baba egészségét.

Azonban, mint azt látni fogjuk, igen szoros, dialektikus viszony áll fenn köztük. Miután felvázoltam néhány szempontot, melyek segítségünkre lehetnek a megfigyelõ és a teoretikus tevékenység között véleményem szerint létezõ 15 Pszichoanalitikusok a Pikler-módszerrõl összefüggések feltárásában, szeretném, ha megvizsgálnánk a csecsemõ szenzoros és absztrakciós képessége közti lehetséges kapcsolódási pontokat.

Ezután rátérnénk arra, mennyiben módosíthatják észrevételeink a megfigyelésrõl alkotott elképzelésünket, a megfigyelésrõl, mely pontosan klinikai gyakorlatunk és elméletalkotásunk metszéspontjában helyezkedik el.

Megfigyelés és elméletalkotás A Larousse Kiadó új etimológiai és történeti szótárát lapozgatva megtudhatjuk, hogy a théorie [elmélet] kifejezés, mely ben tûnik fel elõször, s a Etimológiailag tehát az elméletalkotás szorosan összefügg a megfigyeléssel, ami, úgy hiszem, igen lényeges mozzanat fejtegetéseink szempontjából.

Nincs olyan elmélet, anya hipertóniájától örökölte úgymond az égbõl pottyanna közénk, vagy amelynek alapjául ne konkrét tények megfigyelése szolgálna.

anya hipertóniájától örökölte

Ahogy C. Anya hipertóniájától örökölte, aki igen behatóan foglalkozott a figyelem kérdésével, már évekkel ezelõtt rámutatott, hogy a csecsemõk közvetlen megfigyelése — Esther Bick módszertanát követve — lehetõvé teszi azt, hogy gondosan szétválasszuk a gondolkodás Freud által ben meghatározott három szakaszát: úgymint a figyelem szakaszát, azaz a tulajdonképpeni megfigyelést, a lejegyzést vagy jegyzetelés szakaszát, és végül a véleményalkotást, azaz a hetenkénti munkacsoportokban történõ feldolgozás szakaszát.

Véleményem szerint ennek az igen szigorú megfigyelési keretnek a jelentõsége elsõsorban e három szakasz szétválasztására tett kísérletben rejlik. Ezáltal válik ugyanis elkerülhetõvé a korai elméletalkotás veszélye, azé a védekezõ, intellektualizáló magatartásé, melynek célja, hogy a csecsemõ megfigyelésekor érzett belsõ szorongást elkerüljük.

A megfigyelések ugyanis elkerülhetetlenül igen erõs ösztönimpulzusokat indítanak el bennünk, és elõhívják saját csecsemõkori tapasztalataink mélyen elrejtett emléknyomait. A veszély minden esetben a megfigyelés nélküli elméletalkotás veszélye, bizonyos értelemben az üres elméletalkotásé, mely sem a dolgok megta16 Bernard Golse: A megfigyelés: az elmélettõl a gyakorlatig pasztalására, sem azok átérzésére nem hagy elegendõ idõt.

A jelenség jól anya hipertóniájától örökölte a W. Ami a megfigyelni [observer] kifejezést illeti, a már említett szótár megjegyzi, hogy azt Hulsius ben úgy határozza meg, mint a figyelmes nézés tényét.

Már megint a figyelem! De a szó eredetét még tovább kutatva azt is megtudhatjuk, hogy az ob prefixum a latin anya hipertóniájától örökölte, servare igét a mozgás képzetével ruházza fel.

Tehát itt magas vérnyomás kezelése jódtabletták nélkül valami elébe menõ, valami felé forduló figyelemrõl van szó. A fogalomban megnyilvánuló aktív mozgást, valódi dinamikát én kettõs irányultságúnak érzem, amely egyszerre irányul a külvilág és a belsõ világ felé. A külvilág tárgyait nem észlelhetjük és nem vizsgálhatjuk másként, csak a nekik megfeleltethetõ belsõ tárgyak szûrõjén át.

Mindnyájan jól tudjuk, hogy csecsemõk megfigyelésekor egyedül a saját gyermeki vagy archaikus részeinkkel való regresszív identifikáció teszi lehetõvé, hogy a látottak egy részét felismerjük és értelmezzük.